Regulamin Konkursu

Wygraj kupony promocyjne na zamówienia online www.jedwabnyszlak.eu❗️
Zrób i zamieść pod postem  https://www.facebook.com/jedwabnyszlak.eu/  w komentarzu
foto na którym pokażesz swój "JEDWABNY SZLAK"
Polub profil https://www.facebook.com/jedwabnyszlak.eu/ 
Do wygrania 50 kuponów promacyjnych upoważniających do 10% zniżki na zamówienia online!...
1. Konkurs jest organizowany na stronie jedwabnyszlak.eu
2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
4. Organizatorem Konkursu jest firma K2 Necati Cetin z siedzibą w Bielsku-Białejprzy ulicy Wzgórze 8 / 4 i 5, kod pocztowy 43-300, NIP: 9372717621; zwana dalej "Organizatorem".
5. Konkurs trwać będzie od momentu opublikowania postu konkursowego na osi czasu profilu Jedwabny Szlak w serwisie Facebook (tj. od dnia 28.08.2019 r.) do wyczerpania wszystkich 50 kuponów promocyjnych.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
7. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
[UCZESTNICY KONKURSU]
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej "Uczestnikiem".
3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie Facebook, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Facebook.
§ 3.
[ZASADY KONKURSU]
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie zgłoszenia konkursowego w formie zdjęcia pod zdjęciem konkursowym na osi czasu profilu marki Gatta w serwisie Facebook: facebook.com/jedwabnyszlak.eu/
2. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie komentarza pod postem biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi czasu profilu Jedwabny Szlak w serwisie Facebook nie będą brały udziału w Konkursie.
3. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia. Jednocześnie, w przypadku odebrania kuponu konkursowego przenosi na rzecz Organizatora Konkursu całość w/w majątkowych praw autorskich Zgłoszenia konkursowego.
4. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.
5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie Facebook,
b. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kontem w serwisie Facebook, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby.
7. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród.
§ 4.
[NAGRODY]
1. Nagrodą w Konkursie będzie 50 kuponów promocyjnych, które upoważniają do 10% rabatu na zakupy online na stronie jedwabnyszlak.eu przy min. zamówieniu 45 zł.
2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród, jeśli zgłoszone prace będą, w subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowe pod względem kreatywnym i jakościowym, a także niezgodne z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami.
§ 5.
[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w odpowiedzi na ich komentarz do postu z zadaniem konkursowym na osi czasu profilu Jedwabny Szlak w serwisie Facebook:https://www.facebook.com/jedwabnyszlak.eu/. Kupony promocyjne zostaną wysłane w prywatnej wiadomości.
3. Aby skorzystać z kuponu wystarczy przy składaniu zamówienia nawww.jedwabnyszlak.eu wpisać nr kuponu promocyjnego
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.
§ 6.
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.
3. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo własności nagrodzonych prac oraz prawo do podania ich do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu, jak również na stronie internetowej oraz w komunikacji na profilu Jedwabny Szlak w serwisie Facebook wraz z danymi Zwycięzcy Konkursu, tj. imieniem i nazwiskiem. Zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.
§ 7.
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook,
c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Facebook,
d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook.
§ 8.
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie:https://www.facebook.com/jedwabnyszlak.eu/
2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.